کرسی تلاوت در مسجد لولاگر برگزار شد

روز شنبه 23 شهریور ماه کرسی تلاوت  در مسجد لولاگر واقع در اتوبان نواب برگزار شد. در این محفل قرآنی که با استقبال صدها علاقمند و عاشق قرآن روبرو شده بود، دکتر سعید حاجیان به عنوان قاری محفل به مدت 25 دقیقه  به تلاوت آیاتی از سوره های: ق، ذاریات، ضحی، پرداخت. در پایان این محفل با دعای قرآنی خاتمه یافت.

دریافت  مقطعی از سوره ق به روایت ورش از نافع: ذلک یوم الخروج...(mp3)

مجموعه عکس های محفل:

 

تلاوت دکتر سعید حاجیان (2)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (3)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (4)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (5)

دکتر سعید حاجیان

تلاوت دکتر سعید حاجیان (6)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (7)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (8)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (9)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (10)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (11)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (12)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (13)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (14)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (15)

دکتر سعید حاجیان

تلاوت دکتر سعید حاجیان (16)

دکتر سعید حاجیان

تلاوت دکتر سعید حاجیان (17)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (18)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (19)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (20)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (21)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (22)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (23)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (24)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (25)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (26)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (27)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (28)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (29)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (30)

دکتر سعید حاجیان

تلاوت دکتر سعید حاجیان (31)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (32)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

تلاوت دکتر سعید حاجیان (33)

کرسی تلاوت در مسجد لولاگر

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*